+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

REAL Rez a vodní kámen 500g

Výrobce: Zenit,spol.s r.o.

Cena s DPH: 65.95 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 54.50 Kč


Kód produktu: 10.20.305

EAN produktu: 8594004377593

Dostupnost: Na objednávku

Na paletě: 960 ks

V kartonu: 20 ks

Tento produkt momentálně nelze objednat.
Napište nám o více informací nebo si vyberte z našich alternativních produktů.

Účinný prostředek na odstranění rzi, vodního kamene, močového kamene, mýdlových a dalších usazenin. Viskózní prostředek s vysokým obsahem kyselin. Na univerzální úklid koupelen, kuchyní a toalet v domácnostech, institucích a průmyslu vč. potravinářského. Lze použít na umyvadla, vany, sprchové kouty, výlevky, vodovodní baterie, obklady, dlažby, nerezové dřezy, WC mísy. Na rez, vodní kámen, močový kámen, mýdlové usazeniny a další odolné usazeniny. Obsahuje složky potlačující růst bakterií. Svěží parfemace.

NEBEZPEČÍ:

Nebezpečné látky: kyselina orthofosforečná ; oleyamin, ethoxylovaný.

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv,ochranné brýle.
P301/330/331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303/361/353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou.
P305/351/338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO +420 224 919 293.
P362/364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
P501 Odstraňte obal: po důkladném vyprázdnění několikrát vyčistit výplachem vodou a po vyčištění je možné jej odložit do nádob pro tříděný odpad.

Bezpečnostní list

Datový list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus