+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

LARRIN na koupelny s MR 500ml

Výrobce: STYL, družstvo pro chemickou výrobu

Cena s DPH: 64.86 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 53.60 Kč


Kód produktu: 10.60.250

EAN produktu: 8595000911583

Již zítra k osobnímu odběru v Lutopecnách 159, Kroměříž

Dostupnost: Skladem >100 ks

Na paletě: 720 ks

V kartonu: 12 ks

Moderní a účinný čistící přípravek pro koupelny a WC. Bez námahy odstraňuje nečistoty včetně skvrn od vodního kamene. Zanechává na čištěném povrchu zářivý lesk a intenzivní svěží vůni. Obsahuje neutralizátor pachů.

NEBEZPEČÍ:

Obsahuje: sekundární alkansulfonát C14-C17 sodný; 2-propylheptanol ethoxylovaný, propoxylovaný.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci si důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.
P280 Používejte ochranné brýle.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

EUH208 Obsahuje 1,2-benzisothiazolin-3-on. Může vyvolat alergickou reakci.

Bezpečnostní list

Datový list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus