+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

LARRIN na rez a vodní kámen s MR 500ml

Výrobce: STYL, družstvo pro chemickou výrobu

Cena s DPH: 73.08 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 60.40 Kč


Kód produktu: 10.60.255

EAN produktu: 8595000912467

Již zítra k osobnímu odběru v Lutopecnách 159, Kroměříž

Dostupnost: Skladem >100 ks

Na paletě: 720 ks

V kartonu: 12 ks

Odstraňuje rez, vodní kámen, vápenaté a mýdlové usazeniny. Je určen k čištění zařízení koupelen a jiných nenasákavých kyselinovzdorných povrchů vč. příslušenství z nerezu a chrómu. Velká účinnost, vysoký lesk.

NEBEZPEČÍ:

Obsahuje: sekundární alkansulfonát, sodná sůl; mastný alkohol ethoxylovaný.

H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

EUH208 Obsahuje 1,2-benzisothiazolin-3-on. Může vyvolat alergickou reakci.

Datový list

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus