+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

REAL Na koupelny s MR 550ml

Výrobce: Zenit,spol.s r.o.

Cena s DPH: 75.87 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 62.70 Kč


Kód produktu: 10.20.110

EAN produktu: 8594004376527

Již zítra k osobnímu odběru v Lutopecnách 159, Kroměříž

Dostupnost: Skladem >10 ks

Na paletě: 768 ks

V kartonu: 12 ks

Čisticí prostředek s kyselinou citrónovou pro zářivě čistou koupelnu. Čistí a ochraňuje sprchové kouty, vany, umyvadlo, vodovodní baterie, obklady, dlaždice, sanitární zařízení, skleněné povrchy. Obsahuje nanočástice oxidu křemičitého. Vytváří na povrchu ochrannou vrstvu odpuzující vodu a nečistoty. Svěží parfemace.

VAROVÁNÍ:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechujte plyn.
P280 Používejte ochranné brýle.
P305/351/338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337/313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.
P501 Odstraňte obal: po důkladném vyprázdnění několikrát vyčistit výplachem vodou a po vyčištění je možné jej odložit do nádob pro tříděný odpad.

EUH208 Obsahuje Methylchloroisothiazolinone (a) Methylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.

Bezpečnostní list

Datový list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus