+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

PULIRAPID CLASSICO na rez a vodní kámen 500ml

Výrobce: BOLTON CZECHIA, spol. s r. o.

Cena s DPH: 70.54 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 58.30 Kč


Kód produktu: 10.54.001

EAN produktu: 8002295016409

Dostupnost: Na objednávku

Na paletě: 1344 ks

V kartonu: 16 ks

Tento produkt momentálně nelze objednat.
Napište nám o více informací nebo si vyberte z našich alternativních produktů.

PULIRAPID - legendární čistič pro kuchyně a koupelny. Snadno se vypořádá s vodním kamenem, rzí, zbytky mýdla i dalšími nečistotami. Obsahuje originální směs účinných kyselin, které odstraní veškerou špínu. Čistí do vysokého lesku bez poškrábání nerezové dřezy, kohoutky, keramické obklady, dlažby, vany, umyvadla apod. Přípravek v jednom kroku vyčistí účinně povrchy a zároveň je vyleští a dodá tak vaší koupelně či kuchyni exkluzivní vzhled. Pulirapid lze použít na nerezové dřezy a vodovodní baterie, keramická umyvadla, vany a bidety, podlahy, dlaždičky, keramiku, příbory, sklenice, jídelní soupravy, zvláště znečištěné nerezové části praček, myček, napařovacích žehliček, konvic na čaj, kávovaru apod. Nepoužívá se na mramor, žulu a přírodní kameny, barevné lamináty, hydromasážní vany, teplé povrchy a předměty. Na čištění barevné keramiky a smaltových van doporučujeme vyzkoušet odolnost materiálu na malé ploše. Použití: Neředěný přípravek nalijte a nechte působit několik minut. Následně jej dobře opláchněte. OBJEM: 500 ml.

VAROVÁNÍ:

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. P264 Po manipulaci si důkladně omyjte ruce. P280 Používejte ochranné brýle a obličejový štít. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/... P321 Odborné ošetření (viz pokyny na štítku). P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. P405 Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s platnými předpisy.

Zvláštní ustanovení:

PACK1 Obal musí být opatřen bezpečnostním zámkem pro děti. PACK2 Obal musí mít hmatové označení nebezpečnosti pro nevidomé.

Obsahuje Undekanol, větvený a lineární, ethoxylovaný propoxylovaný (#) kyselina fosforečná.

Datový list

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus