+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

CLEAMEN 450 gelový odvápňovač ploch 5l

Výrobce: CORMEN s.r.o.

Cena s DPH: 488.36 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 403.60 Kč


Kód produktu: 10.31.700

EAN produktu: 8594011505255

Dostupnost: Na objednávku

Na paletě: 128 ks

V kartonu: 1 ks

Tento produkt momentálně nelze objednat.
Napište nám o více informací nebo si vyberte z našich alternativních produktů.

Prostředek je určený k odstranění vápenných usazenin a vodního kamene ze všech pevných nesavých kyselině odolných ploch, zejména keramických dlažeb a obkladů. Nepoužívat na vápencové povrchy (např. teraco,mramor, travertin, pískovec), lesklý a umělý kámen. Nepoužívat na hliník, dřevo, lamináty.

Obsahuje kyselinu chlorovodíkovou, není vhodný na nerez (tmavne) a chromované součásti baterií, zasažená místa opláchněte vodou.

NEBEZPEČÍ:

Obsahuje Kyselina fosforečná, Kyselina chlorovodíková, 2,2'-(Oktadec-9-enylimino)bisethanol.

H290 Může být korozivní pro kovy.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P234 Uchovávejte pouze v původním balení.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.


 

 

Bezpečnostní list

Technický list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus