+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

GLADE/BRISE One Touch&Fresh Fresh Lemon 2+1 náplň 3x10ml

Výrobce: S.C.Johnson s.r.o.

Cena s DPH: 239.82 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 198.20 Kč


Kód produktu: 10.12.556

EAN produktu: 5000204847574

Dostupnost: Na objednávku

Na paletě: 2016 ks

V kartonu: 8 ks

Tento produkt momentálně nelze objednat.
Napište nám o více informací nebo si vyberte z našich alternativních produktů.

Koncentrovaný sprejový osvěžovač vzduchu. Vytváří jemnou mlhu z vůně, která odstraní nepříjemné pachy a na dlouhou dobu provoní každou toaletu či koupelnu. Vůně citrusů. Náhradní náplň.

NEBEZPEČÍ:

H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.
P501 Odstraňte obsah/nádobu/obal/držák v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

Další označování
Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Skladujte na chladném a suchém místě. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností.
Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky. Uchovávejte hlavní obal s bezpečnostními opatřeními pro použití.

Obsahuje citronellol, 3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde, citronellal, nerol, 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one, pin-2(10)-ene, citral, 1-(2,6,6-trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one, d-limonene, linalool, 3,7-
dimethyloctan-3-ol, alpha-hexylcinnamaldehyde. Může vyvolat alergickou reakci.

Bezpečnostní list

Datový list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus