+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

CLEAMEN 231 strojní oplach nádobí 20l + vratný obal

Výrobce: CORMEN s.r.o.

Cena s DPH: 2 073.34 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 1 713.50 Kč


Kód produktu: 10.31.510

EAN produktu: 8594011505453

Dostupnost: Na objednávku

Na paletě: 24 ks

V kartonu: 1 ks

Tento produkt momentálně nelze objednat.
Napište nám o více informací nebo si vyberte z našich alternativních produktů.

Tekutý, vysoce koncentrovaný oplachový a leštící prostředek pro profesionální myčky nádobí a skla s automatickým dávkováním. Zamezuje tvorbě stop po minerálních úsadách a odstraňuje zbytky nečistot na mytém nádobí, dodává nádobí lesklý vzhled. Je vhodný jako druhá fáze mytí (oplachování a neutralizace) po prostředku Cleamen 230 strojní mytí nádobí, nebo Cleamen 232 strojní mytí nádobí ACTIVE.

VRATNÁ ZÁLOHA NA KANYSTR.

VAROVÁNÍ:

H226 Hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Bezpečnostní list

Datový list

Technický list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus