+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

CLEAMEN 100/200 všestranný, každodenní 1l

Výrobce: CORMEN s.r.o.

Cena s DPH: 213.20 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 176.20 Kč


Kód produktu: 10.31.315

EAN produktu: 8594011504029

Již zítra k osobnímu odběru v Lutopecnách 159, Kroměříž

Dostupnost: Skladem >10 ks

Na paletě: 432 ks

V kartonu: 12 ks

Všestranný čisticí prostředek pro denní čištění všech ploch, je vysoce koncentrovaný, pěnivý a parfemovaný, používá se proto zředěný ve velmi nízkých koncentracích. Je vhodný na mopování podlah, stírání dveří, rámů, parapetů, nábytku (i dřevěného), plastových nerezových i skleněných ploch.

NEBEZPEČÍ:

Obsahuje Propan-2-ol, Alkoholy, C12-14, ethoxylovaný, sulfáty, sodná sůl, Benzensulfonová kyselina, 4-C10-13-sek-alkyl deriváty, Hydroxid sodný.

H226 Hořlavá kapalina a páry.
H290 Může být korozivní pro kovy.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 Zamezte vdechování par.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

EUH208 - Obsahuje Koavone, Reakční směs: 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on a 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on a 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on, (R)-p-Mentha-1,8-dien, Linalool, Hexyl-salicylát, (E)-2-Benzylidenoktanal, Reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

 

 

Datový list

Bezpečnostní list

Technický list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus