+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

S01 WC REVO PREMIUM modré, čistící prostředek na toalety 750ml

Výrobce: ALFA  CLASSIC, a.s.

Cena s DPH: 61.35 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 50.70 Kč


Kód produktu: 10.56.025

EAN produktu: 8595093403019

Dostupnost: Na objednávku

Na paletě: ks

V kartonu: 12 ks

Tento produkt momentálně nelze objednat.
Napište nám o více informací nebo si vyberte z našich alternativních produktů.

Vysoce účinný kyselý čistící prostředek na čištění a mytí sanitární keramiky.

VAROVÁNÍ:

H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal podle platných předpisů

Bezpečnostní list

Datový list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus