+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

DOMESTOS Extended Power ATLANTIC Fresh 750ml

Výrobce: UNILEVER ČR, spol. s r.o.

Cena s DPH: 52.03 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 43.00 Kč


Kód produktu: 10.14.140

EAN produktu: 8717163286975

Již zítra k osobnímu odběru v Lutopecnách 159, Kroměříž

Dostupnost: Skladem >1000 ks

Na paletě: 900 ks

V kartonu: 20 ks

Tekutý čisticí a dezinfekční přípravek je určený k čištění a dezinfekci silně znečištěných míst a zejména tam, kde se mohou vyskytovat bakterie nebo plísně. Domestos je možné používat v celé domácnosti, a to jak v neředěném stavu, tak ředěný s vodou. Se svěží vůní.

NEBEZPEČÍ:

Může být korozivní pro kovy.
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Vysoce toxický pro vodní organismy.
Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle nebo obličejový štít.

P234 Uchovávejte pouze v původním balení.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P301 PŘI POŽITÍ: P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P330 Vypláchněte ústa. P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P303 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): P361 Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. P353 Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].

P305 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: P351 Několik minut opatrně oplachujte vodou. P338 Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P391 Uniklý produkt seberte.

Nebezpečné složky: chlornan sodný, roztok, obsah aktivního chloru 95% koko-alkyl(dimethyl)aminoxidy hydroxid sodný.

Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus