+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

OPTIMAX Detergent prostředek pro strojní mytí nádobí a skla 5l

Výrobce: Diversey Česká republika, s.r.o., člen koncernu Diversey

Cena s DPH: 645.54 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 533.50 Kč


Kód produktu: 10.18.365

EAN produktu: 7615400168194

Již zítra k osobnímu odběru v Lutopecnách 159, Kroměříž

Dostupnost: Skladem <10 ks

Na paletě: 160 ks

V kartonu: 2 ks

Koncentrovaný alkalický kapalný mycí prostředek s vysokým obsahem sekvestračních složek pro strojní mytí nádobí zejména pro použití v oblastech s trvdou vodou. Profesionální složení jednoduše odstraní odolné nečistoty. Snadno se oplachuje, zanechává nádobí lesklé a bez nečistot.

PRODEJ POUZE PO KARTONU! UVEDENÁ CENA JE ZA 1 KUS.

NEBEZPEČÍ:

Obsahuje hydroxid sodný (Sodium Hydroxide).

H290 - Může být korozivní pro kovy.
H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P280 - Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle nebo obličejový štít.
P303 + P361 + P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou
nebo osprchujte.
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus