+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

DRANA čistič na trouby 500ml

Výrobce: Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec

Cena s DPH: 86.15 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 71.20 Kč


Kód produktu: 10.48.001

EAN produktu: 8595009210380

Již zítra k osobnímu odběru v Lutopecnách 159, Kroměříž

Dostupnost: Skladem >10 ks

Na paletě: 960 ks

V kartonu: 6 ks

Speciální, velmi účinný prostředek na odstranění připálených tuků a pokrmů z nádobí a pečících trub, vařičů a varného skla. Je vhodný pro používání v kuchyních v domácnosti i v restauracích. Při čištění nedochází k narušování smaltu nebo leštěného povrchu nádobí.

NEBEZPEČÍ:

Nebezpečné látky: ethanol, hydroxid draselný, trisodium 2,2',2''-nitrilotriacetát, d-limonen.

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P260 Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P308+P311 PŘI expozici nebo podezření na ni: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí.

Doplňující informace
EUH208 Obsahuje d-limonen. Může vyvolat alergickou reakci.

Požadavky na uzávěry odolné proti otevření dětmi a hmatatelné výstrahy
Obal musí být opatřen hmatatelnou výstrahou pro nevidomé. Obal musí být opatřen uzávěrem odolným proti otevření dětmi.

Bezpečnostní list

Datový list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus