+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

SAVO PF na nádobí 5l

Výrobce: Diversey Česká republika, s.r.o., člen koncernu Diversey

Cena s DPH: 293.06 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 242.20 Kč


Doporučujeme

Kód produktu: 10.18.820

EAN produktu: 8594005395114

Již zítra k osobnímu odběru v Lutopecnách 159, Kroměříž

Dostupnost: Skladem <10 ks

Na paletě: 96 ks

V kartonu: 1 ks

Kapalný prostředek na ruční mytí nádobí, příborů, skla, hrnců, pánví a veškerého omyvatelného kuchyňského náčiní. Složení je speciálně vyvinuto tak, aby rychle odstranilo mastnotu a zajistilo vám zářivý lesk beze šmouh. Má příjemnou citrusovou vůní.Rychle odmašťuje. Účinný i ve studené vodě. S příjemnou citrusovou vůní. Zanechává zářivý lesk beze šmouh.

Dávkujte 2–4 ml přípravku na litr mycí lázně. Při velmi silném znečištění je možno dávkování zvýšit nebo použít koncentrát. Po umytí důkladně opláchněte čistou pitnou vodou a nechte oschnout na vzduchu.

NEBEZPEČÍ:

Obsahuje směs látek 5-chlor-2methylisothiazol-3(2H)on [EC No 247-500-7] a 2-methylizothiazol3(2H)-on [EC No 220-239-6] (3:1) (Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone), benzensulfonová kyselina, C10-13 alkylderiváty, sodné soli (Sodium Dodecylbenzenesulfonate), Sodium lauryl polyethoxyethanol sulfate (sodium laureth sulfate), d-Limonen (Limonene).

H315 - Dráždí kůži.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH208 - Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 - Používejte ochranné brýle nebo obličejový štít.
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P501 - Odstraňte nespotřebovaný obsah jako nebezpečný odpad.

Obsahuje: konzervační prostředek.

 

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus