+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

KRYSTAL Na nádobí lemongrass 750ml

Výrobce: CORMEN s.r.o.

Cena s DPH: 42.71 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 35.30 Kč


Kód produktu: 10.31.060

EAN produktu: 8594011502193

Již zítra k osobnímu odběru v Lutopecnách 159, Kroměříž

Dostupnost: Skladem >10 ks

Na paletě: 576 ks

V kartonu: 18 ks

Přípravek na nádobí s příjemnou vůní citronové trávy. Dokonale myje také nádobí z nerezu a skla. Vyznačuje se vysokou pěnivostí a vysokým mycím účinkem. Obsahuje aktivní látku k ochraně pokožky.

NEBEZPEČÍ:

Obsahuje Benzensulfonová kyselina, 4-C10-13-sek-alkyl deriváty, Alkoholy, C12-14, ethoxylovaný, sulfáty, sodná sůl, Alkoholy, C12-14, (sudé číslo) ethoxylovaný, Hydroxid sodný.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu. Doplňující informace na štítku

EUH208 - Obsahuje 3-Jodo-2-propynyl-butylkarbamát, Reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Bezpečnostní list

Datový list

Technický list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus