+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

DOMESTOS Profi čisticí tablety do WC pisoárů 150ks

Výrobce: Diversey Česká republika, s.r.o., člen koncernu Diversey

Cena s DPH: 1 406.02 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 1 162.00 Kč


Kód produktu: 10.18.665

EAN produktu: 5011888012134

Dostupnost: Na objednávku

Na paletě: ks

V kartonu: 1 ks

Tento produkt momentálně nelze objednat.
Napište nám o více informací nebo si vyberte z našich alternativních produktů.

Čisticí tablety do WC pisoárů, které pohlcují nepříjemný zápach a zanechávají zářivý lesk. Příjemná vůně. Pohlcení nepříjemných pachů. Neucpává odpady.

NEBEZPEČÍ:

Obsahuje benzensulfonová kyselina, C10-13 alkylderiváty, sodné soli (Sodium Dodecylbenzenesulfonate), cineol (Eucalyptol), d-Limonen (Limonene).

H315 - Dráždí kůži.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH208 - Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 - Používejte ochranné brýle nebo obličejový štít.
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P501 - Odstraňte nespotřebovaný obsah jako nebezpečný odpad.

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus