+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

GLADE/BRISE One Touch&Fresh Pure Clean Linen 2+1 náplň 3x10ml

Výrobce: S.C.Johnson s.r.o.

Cena s DPH: 239.82 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 198.20 Kč


Kód produktu: 10.12.560

EAN produktu: 5000204847543

Dostupnost: Na objednávku

Na paletě: 2016 ks

V kartonu: 8 ks

Tento produkt momentálně nelze objednat.
Napište nám o více informací nebo si vyberte z našich alternativních produktů.

Koncentrovaný sprejový osvěžovač vzduchu. Vytváří jemnou mlhu z vůně, která odstraní nepříjemné pachy a na dlouhou dobu provoní každou toaletu či koupelnu. Vůně čistoty. Náhradní náplň.

NEBEZPEČÍ:

(H222) Extrémně hořlavý aerosol.
(H229) Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
(H319) Způsobuje vážné podráždění očí.
(H412) Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.
P501 Odstraňte obsah/nádobu/obal/držák v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

Další označování
Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Skladujte na chladném a suchém místě. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Uchovávejte hlavní obal s bezpečnostními opatřeními pro použití.

Obsahuje 3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde, 7-hydroxycitronellal, linalyl acetate, benzyl salicylate, 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one, 4-tert-butylcyclohexyl acetate, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-
tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one, d-limonene, linalool, coumarin, isoeugenol, alpha-hexylcinnamaldehyde. Může vyvolat alergickou reakci.

Datový list

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus