+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

DOMESTOS Extended Power White&Shine 750ml

Výrobce: UNILEVER ČR, spol. s r.o.

Cena s DPH: 52.03 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 43.00 Kč


Kód produktu: 10.14.185

EAN produktu: 8712561346597

Již zítra k osobnímu odběru v Lutopecnách 159, Kroměříž

Dostupnost: Skladem >100 ks

Na paletě: 900 ks

V kartonu: 20 ks

Tekutý čisticí a dezinfekční přípravek je určený k čištění a dezinfekci silně znečištěných míst a zejména tam, kde se mohou vyskytovat bakterie nebo plísně. Domestos je možné používat v celé domácnosti, a to jak v neředěném stavu, tak ředěný s vodou.

NEBEZPEČÍ:

Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle/obličejový štít. 

P234 Uchovávejte pouze v původním balení.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P301 PŘI POŽITÍ: P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P330 Vypláchněte ústa.

P303 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): P361 Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. P353 Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P305 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: P351 Několik minut opatrně oplachujte vodou. P338 Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P391 Uniklý produkt seberte.

Nebezpečné složky: chlornan sodný, roztok, obsah aktivního chloru 95% hydroxid sodný

Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).


 

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus