+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

DUCK WC tekutý čistič Pine 750ml

Výrobce: S.C.Johnson s.r.o.

Cena s DPH: 66.07 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 54.60 Kč


Kód produktu: 10.12.730

EAN produktu: 5000204009774

Dostupnost: Na objednávku

Na paletě: 432 ks

V kartonu: 12 ks

Tento produkt momentálně nelze objednat.
Napište nám o více informací nebo si vyberte z našich alternativních produktů.

Jedinečně zakřivené hrdlo láhve dosáhne pod obrubu WC mísy, čistič dobře přilne a odstraní nečistoty a dvakrát více vodního kamene. Díky účinnému složení zlikviduje 99,9 % bakterií. Příjemně voní a eliminuje zápach.

Foto ilustrační.

NEBEZPEČÍ:

Obsahuje alkoholy, C13-15-rozvětvené a lineární, ethoxylované EO=8, kyselina mravenčí, alkyl(C12-18)dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC (C12-18)), didecyldimethylamonium-chlorid (DDAC) (C8-10).

Účinná látka (BPR).
0,1828 g alkyl(C12-18)dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC (C12-18)), 0,2742 g didecyldimethylamonium-chlorid (DDAC) (C8-10) ve 100 g přípravku.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.(P264) Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah/obal v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.
P280 Používejte ochranné brýle.

Další označování
Používejte pouze na WC mísy. Nemíchejte s bělícími činidly ani jinými domácími čisticími přípravky.

Bezpečnostní list

Datový list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus