+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

SUMA Café Clean C2.4 2l

Výrobce: Diversey Česká republika, s.r.o., člen koncernu Diversey

Cena s DPH: 911.37 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 753.20 Kč


Kód produktu: 10.18.135

EAN produktu: 7615400157815

Dostupnost: Na objednávku

Na paletě: ks

V kartonu: 2 ks

Tento produkt momentálně nelze objednat.
Napište nám o více informací nebo si vyberte z našich alternativních produktů.

Alkalický čisticí prostředek obsahující chlór, který umožňuje efektivní odstraňování skvrn od kávy, čaje, mléka, kakaa aj. z nápojových automatů. Obsahuje směs alkálií a sekvestrantů, které zajišťují účinné odstranění tuků, bílkovin a skvrn od kávy a čaje. Obsahuje činidla, která zabraňují usazování vodního kamene a tvoření povlaku na kávovarech způsobené tvrdou vodou.

PRODEJ POUZE PO KARTONU! UVEDENÁ CENA JE ZA 1 KUS.

NEBEZPEČÍ:

Obsahuje hydroxid draselný (Potassium Hydroxide), chlornan sodný (aktivního chlóru) (Sodium Hypochlorite).

H290 - Může být korozivní pro kovy.
H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P260 - Nevdechujte páry.
P280 - Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle nebo obličejový štít.
P303 + P361 + P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou
nebo osprchujte.
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus