+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

KRYSTAL WC gel modrý 750ml

Výrobce: CORMEN s.r.o.

Cena s DPH: 96.32 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 79.60 Kč


Kód produktu: 10.31.110

EAN produktu: 8594011504012

Již zítra k osobnímu odběru v Lutopecnách 159, Kroměříž

Dostupnost: Skladem >10 ks

Na paletě: 816 ks

V kartonu: 17 ks

Praktický a oblíbený gel k plnění závěsných košíčků uvnitř toaletních mís, který provoní, vyčistí a zanechá na toaletě svěží vůni. Modrý gel je parfemován vůní oceánů.

NEBEZPEČÍ:

Obsahuje Alkoholy C12-14 (sudé číslování), ethoxylovaný, Ethoxylovaný alkohol mastné kyseliny (> 5 - 20 EO).

H226 Hořlavá kapalina a páry.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Technický list

Datový list

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus