+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

DOMESTOS WC blok Atlantic 40g

Výrobce: UNILEVER ČR, spol. s r.o.

Cena s DPH: 29.40 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 24.30 Kč


Kód produktu: 10.14.120

EAN produktu: 8717163540046

Již zítra k osobnímu odběru v Lutopecnách 159, Kroměříž

Dostupnost: Skladem >100 ks

Na paletě: 3168 ks

V kartonu: 24 ks

Tuhé WC bloky jsou složeny ze tří speciálních vrstev a kombinují tak tři účinky - likvidují prostředí pro množení bakterií, brání tvorbě vodního kamene, díky obsahu parfémovaného gelového proužku zanechávají dlouhotrvající svěží vůni po každém spláchnutí.

NEBEZPEČÍ:

Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Používejte ochranné brýle nebo obličejový štít.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P302 PŘI STYKU S KŮŽÍ: P352 Omyjte velkým množstvím vody.

P305 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: P351 Několik minut opatrně oplachujte vodou. P338 Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P332 Při podráždění kůže: P313 Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus