+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

SUMA Lima L3 20l

Výrobce: Diversey Česká republika, s.r.o., člen koncernu Diversey

Cena s DPH: 3 676.83 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 3 038.70 Kč


Kód produktu: 10.18.260

EAN produktu: 8711202910777

Dostupnost: Na objednávku

Na paletě: 32 ks

V kartonu: 1 ks

Tento produkt momentálně nelze objednat.
Napište nám o více informací nebo si vyberte z našich alternativních produktů.

Vysoce alkalický prostředek s obsahem chloru pro strojní mytí nádobí, který je především určen pro použití ve středně tvrdé a tvrdé vodě. Je vhodný pro jednokomorové i vícekomorové myčky. Obsahuje účinnou směs alkálií a složku s aktivním chlorem, které efektivně odstraňují mastnotu, zaschlé zbytky potravin a skvrny.

NEBEZPEČÍ:

Obsahuje hydroxid draselný (Potassium Hydroxide), chlornan sodný (aktivního chlóru) (Sodium Hypochlorite).

H290 - Může být korozivní pro kovy.
H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P260 - Nevdechujte páry.
P280 - Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle nebo obličejový štít.
P303 + P361 + P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou
nebo osprchujte.
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze
vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus