+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

SUMA Smartdose Multipurpose D2.3 1,4l

Výrobce: Diversey Česká republika, s.r.o., člen koncernu Diversey

Cena s DPH: 883.78 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 730.40 Kč


Kód produktu: 10.18.100

EAN produktu: 7615400099191

Dostupnost: Na objednávku

Na paletě: ks

V kartonu: 2 ks

Tento produkt momentálně nelze objednat.
Napište nám o více informací nebo si vyberte z našich alternativních produktů.

Univerzální čisticí prostředek do kuchyně v unikátním balení SmartDose s patentovanou dávkovací pumpičkou. Výborně odstraňuje i mastnotu a naschlé zbytky potravin. Lze použít jako univerzální čisticí prostředek - na mytí podlah, na ruční mytí nádobí a na mytí oken a skel.

PRODEJ POUZE PO KARTONU! UVEDENÁ CENA JE ZA 1 KUS.

NEBEZPEČÍ:

Obsahuje (Cocamidopropyl Betaine), aminy, C12-14 (sudé) -alkyldimethyl, N-oxidy (Lauramine oxide), D-glukopyranosa, oligomery, decyl
oktyl glykosidy (Octyl/Decyl Glucoside).

H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P280 - Používejte ochranné brýle nebo obličejový štít.
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus