+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

DOMESTOS Profi Pine Fresh 5l

Výrobce: Diversey Česká republika, s.r.o., člen koncernu Diversey

Cena s DPH: 274.55 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 226.90 Kč


Kód produktu: 10.18.655

EAN produktu: 7615400805273

Již zítra k osobnímu odběru v Lutopecnách 159, Kroměříž

Dostupnost: Skladem >100 ks

Na paletě: 128 ks

V kartonu: 1 ks

Univerzální čisticí a dezinfekční prostředek, odstraní mastnotu, nečistoty, skvrny a zničí bakterie. Neředěný se používá na toalety, umyvadla, vany, dřezy a do odpadu. Ředěným prostředkem lze dezinfikovat všechny omyvatelné povrchy. Lze také použít na bělení prádla.

NEBEZPEČÍ:

Obsahuje chlornan sodný (aktivního chlóru) (Sodium Hypochlorite)

H290 - Může být korozivní pro kovy.
H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH031 - Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.
EUH071 - Způsobuje poleptání dýchacích cest.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P260 - Nevdechujte páry.
P280 - Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle nebo obličejový štít.
P303 + P361 + P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou
nebo osprchujte.
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze
vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus