+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

SUMA Auto Oven Clean D9.10 5l

Výrobce: Diversey Česká republika, s.r.o., člen koncernu Diversey

Cena s DPH: 1 179.39 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 974.70 Kč


Kód produktu: 10.18.070

EAN produktu: 7615400170883

Dostupnost: Na objednávku

Na paletě: ks

V kartonu: 2 ks

Tento produkt momentálně nelze objednat.
Napište nám o více informací nebo si vyberte z našich alternativních produktů.

Koncentrovaný kapalný čisticí prostředek, který je určen pro konvektomaty s automatickým čisticím systémem. Obsahuje alkalické složky, které zajišťují odstranění připálených zbytků potravin a zabraňují vzniku usazenin na povrchu zařízení.

PRODEJ PO KARTONU! UVEDENÁ CENA JE ZA 1 KUS.

NEBEZPEČÍ:

Obsahuje hydroxid draselný (Potassium Hydroxide)

H290 - Může být korozivní pro kovy.
H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P280 - Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle nebo obličejový štít.
P303 + P361 + P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou
nebo osprchujte.
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus