+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

IRON 500ml

Výrobce: Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec

Cena s DPH: 27.35 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 22.60 Kč


Kód produktu: 10.48.015

EAN produktu: 8595009210816

Dostupnost: Na objednávku

Na paletě: 960 ks

V kartonu: 8 ks

Tento produkt momentálně nelze objednat.
Napište nám o více informací nebo si vyberte z našich alternativních produktů.

Tradiční účinný čisticí prostředek osvědčené kvality určený k mytí, čištění a leštění oken a dalších skleněných ploch.

VAROVÁNÍ:

H226 Hořlavá kapalina a páry.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P308+P311 PŘI expozici nebo podezření na ni: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí.

Doplňující informace
<5 % aniontové povrchově aktivní látky, <5 % kationtové povrchově aktivní látky, <5 % amfoterní povrchově aktivní látky, <5 % Barvivo, parfémy, Benzyl salicylate, Hexyl cinnamal.

Bezpečnostní list

Datový list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus