+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

IRON Industrial čistič skel 500ml

Výrobce: Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec

Cena s DPH: 19.60 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 16.20 Kč


Kód produktu: 10.48.020

EAN produktu: 8595009212322

Již zítra k osobnímu odběru v Lutopecnách 159, Kroměříž

Dostupnost: Skladem >100 ks

Na paletě: 960 ks

V kartonu: 8 ks

Účinný čisticí prostředek osvědčené kvality určený k mytí, čištění a leštění oken a dalších skleněných ploch.

VAROVÁNÍ:

H226 Hořlavá kapalina a páry.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P308+P311 PŘI expozici nebo podezření na ni: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí.

Doplňující informace
EUH208 Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3 (2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Datový list

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus