+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

SUMA Calc D5 5l

Výrobce: Diversey Česká republika, s.r.o., člen koncernu Diversey

Cena s DPH: 936.90 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 774.30 Kč


Tuto položku z bezpečnostních důvodů nelze zasílat balíkovou přepravou. Je možný pouze osobní odběr na pobočce. Děkujeme za pochopení.

Kód produktu: 10.18.040

EAN produktu: 8594026929848

Již zítra k osobnímu odběru v Lutopecnách 159, Kroměříž

Dostupnost: Skladem >10 ks

Na paletě: ks

V kartonu: 2 ks

P>Kyselý čisticí prostředek určený k odstraňování vodního kamene z kuchyňského vybavení a nádobí včetně myček na nádobí, ohřívacích van, kotlů, parních hrnců, čajových a kávových nádob apod.. Zajišťuje účinné odstranění vápenatých úsad z různých povrchů v kuchyni.

PRODEJ POUZE PO KARTONU! UVEDENÁ CENA JE ZA 1 KUS.

POZOR!! Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ POSÍLÁME POUZE PŘES ADR (dopravné od 324,- bez DPH dle lokality a váhy) NEBO OSOBNÍ ODBĚR NA FIRMĚ NEBO VOZIDLEM DODAVATELE!!!!

NEBEZPEČÍ:

Obsahuje kyselina fosforečná (Phosphoric Acid)

H290 - Může být korozivní pro kovy.
H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P280 - Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle nebo obličejový štít.
P303 + P361 + P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou
nebo osprchujte.
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus