+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

SUMA Alu L10 20l

Výrobce: Diversey Česká republika, s.r.o., člen koncernu Diversey

Cena s DPH: 4 645.92 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 3 839.60 Kč


Tuto položku z bezpečnostních důvodů nelze zasílat balíkovou přepravou. Je možný pouze osobní odběr na pobočce. Děkujeme za pochopení.

Kód produktu: 10.18.285

EAN produktu: 8711202910890

Dostupnost: Na objednávku

Na paletě: ks

V kartonu: 1 ks

Tento produkt momentálně nelze objednat.
Napište nám o více informací nebo si vyberte z našich alternativních produktů.

Koncentrovaný kapalný prostředek pro strojní mytí nádobí, který je především určený pro použití ve středně tvrdé vodě. Obsahuje účinnou směs alkálií a sekvestračních složek, které efektivně odstraňují mastnotu a zaschlé zbytky potravin. Obsahuje inhibitor koroze a lze ho použít i pro mytí nádobí z lehkých kovů jako je např. hliník nebo stříbro.

POZOR!! Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ POSÍLÁME POUZE PŘES ADR (dopravné od 324,- bez DPH dle lokality a váhy) NEBO OSOBNÍ ODBĚR NA FIRMĚ NEBO VOZIDLEM DODAVATELE!!!!

NEBEZPEČÍ:

Obsahuje metakřemičitan sodno/draselný (Sodium/Potassium Metasilicate).

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H290 - Může být korozivní pro kovy.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P280 - Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle nebo obličejový štít.
P303 + P361 + P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou
nebo osprchujte.
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze
vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus