+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

SUMA Dis D4 20l

Výrobce: Diversey Česká republika, s.r.o., člen koncernu Diversey

Cena s DPH: 6 194.96 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 5 119.80 Kč


Kód produktu: 10.18.020

EAN produktu: 7615400143399

Dostupnost: Na objednávku

Na paletě: ks

V kartonu: 1 ks

Tento produkt momentálně nelze objednat.
Napište nám o více informací nebo si vyberte z našich alternativních produktů.

Koncentrovaný kapalný dezinfekční prostředek pro sanitaci všech omyvatelných ploch, které přicházejí do styku s potravinami, nezávisle na tvrdosti vody. Je na bázi kvarterních amoniových sloučenin, velmi účinný proti širokému spektru mikroorganismů.

NEBEZPEČÍ:

Obsahuje didecyl(dimethyl)amonium-chlorid (Didecyldimonium Chloride)

H315 - Dráždí kůži.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P280 - Používejte ochranné brýle nebo obličejový štít.
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus