+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

GLADE/BRISE One Touch&Fresh Relaxing Zen - Japonská zahrada náplň 10ml

Výrobce: S.C.Johnson s.r.o.

Cena s DPH: 105.88 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 87.50 Kč


Kód produktu: 10.12.550

EAN produktu: 5000204818499

Již zítra k osobnímu odběru v Lutopecnách 159, Kroměříž

Dostupnost: Skladem >100 ks

Na paletě: 5040 ks

V kartonu: 12 ks

Koncentrovaný sprejový osvěžovač vzduchu. Vytváří jemnou mlhu z vůně, která odstraní nepříjemné pachy a na dlouhou dobu provoní každou toaletu či koupelnu. Strojek + 2x náplň.

VAROVÁNÍ:

Obsahuje linalol, isoeugenol.

H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření.
P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.
P501 Odstraňte obsah/nádobu/obal/držák v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

Další označování
Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Skladujte na chladném a suchém místě. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Uchovávejte hlavní obal s bezpečnostními opatřeními pro použití.

Obsahuje citronellol, 3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde, geraniol, benzyl salicylate, alpha-methyl-1,3-benzodioxole-5-propionaldehyde, isocyclocitral, 3-(4-tert-butylphenyl)propionaldehyde, 4-tert-butylcyclohexyl acetate, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-
octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one, 2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, alphahexylcinnamaldehyde. Může vyvolat alergickou reakci.

Bezpečnostní list

Datový list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus