+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

FREDY čistič odpadu 500g

Výrobce: de Miclén Trading, s.r.o.

Cena s DPH: 49.97 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 41.30 Kč


Kód produktu: 10.10.900

EAN produktu: 8594049350360

Již zítra k osobnímu odběru v Lutopecnách 159, Kroměříž

Dostupnost: Skladem >10 ks

Na paletě: 864 ks

V kartonu: 10 ks

Čistič sifonů a odpadů, které špatně odtékají a zároveň na preventivní čištění. Dokonale odstraní vlasy, chlupy, zvířecí srst, nehty, zbytky potravin, tuky, vatu, ale i nepříjemné pachy. Mikroperličky se rychle a efektivně rozpustí.

NEBEZPEČÍ:

Hydroxid sodný, index. č. 011-002-00-6
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H290 Může být korozivní pro kovy.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P405 Skladujte uzamčené.
P260 Nevdechujte dýmy/mlhu/páry/aerosoly.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce velkým množstvím vody.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P310 Okamžitě volejte lékaře.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus