+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

KRTEK čistič odpadu 900g

Výrobce: brand product

Cena s DPH: 143.63 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 118.70 Kč


Kód produktu: 10.20.918

EAN produktu: 5901312000014

Již zítra k osobnímu odběru v Lutopecnách 159, Kroměříž

Dostupnost: Skladem >100 ks

Na paletě: 432 ks

V kartonu: 12 ks

Čistí potrubí, kde rozpouští kuchyňské odpady, vlasy, tuky, papír, vatu, je velice agresivní, nelze ho použít na hliníkové potrubí, má bezpečnostní víčko.

NEBEZPEČÍ:

Uchovávejte mimo dosah dětí.

H-290 Může být korozivní pro kovy.
H-314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P-260 Nevdechujte prach.
P-280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
P-301+P-330+P-331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ.
P-303+P-361+P-353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
P-304+P-340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P-305+P-351+P-338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P-310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO /lékaře/.
P-405 Skladujte uzamčené.
P-501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus