+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

WC NET Energy gelový čistič odpadů 1l

Výrobce: BOLTON CZECHIA, spol. s r. o.

Cena s DPH: 92.69 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 76.60 Kč


Kód produktu: 10.44.045

EAN produktu: 8004050036486

Dostupnost: Na objednávku

Na paletě: ks

V kartonu: 12 ks

Tento produkt momentálně nelze objednat.
Napište nám o více informací nebo si vyberte z našich alternativních produktů.

Hustý a účinný gel na ucpané odpady. Díky svému extra hustému gelovému složení proniká i přes neodtékající vodu, rozpouští veškeré zbytky, které jsou příčinou ucpání odpadu, a tak uvolňuje potrubí. Rozpouští organické materiály, zejména vlasy a kuchyňské zbytky.

VAROVÁNÍ:

H290 Může být korozivní pro kovy. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče sluchu/...P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou.P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P405 Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s předpisy.

Zvláštní nařízení

EUH031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. PACK1 Balení musí být vybaveno bezpečnostním, dětem odolným uzávěrem. PACK2 Na obalu musí být vyznačeno slepeckým písmem slovo 'nebezpečí'. EUH206 Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

Obsahuje: chlornan sodný, roztok, obsah aktivního chloru ...%, ALKYL DIMETHYLAMINE OXIDE, hydroxid sodný.

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus