+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

MILÉNE WC spray PINE 300ml

Výrobce: de Miclén Trading, s.r.o.

Cena s DPH: 28.07 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 23.20 Kč


Kód produktu: 10.10.916

EAN produktu: 8594069813821

Již zítra k osobnímu odběru v Lutopecnách 159, Kroměříž

Dostupnost: Skladem >100 ks

Na paletě: 2016 ks

V kartonu: 24 ks

Osvěžovač vzduchu v suchém rozprašovači s vůní lesa. Neutralizuje pachy, příjemně provoní prostor a obsahuje esenciální oleje.

NEBEZPEČÍ:

H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P261 Zamezte vdechování aerosolů.
P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P501 Odstraňte obal jako nebezpečný odpad.

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus