+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

REAL Na skla a zrcadla s MR 550ml

Výrobce: Zenit,spol.s r.o.

Cena s DPH: 58.20 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 48.10 Kč


Kód produktu: 10.20.150

EAN produktu: 8594004372475

Dostupnost: Na objednávku

Na paletě: 768 ks

V kartonu: 12 ks

Tento produkt momentálně nelze objednat.
Napište nám o více informací nebo si vyberte z našich alternativních produktů.

Čisticí prostředek s alkoholem pro zářivý lesk skleněných a tvrdých povrchů. Rychleschnoucí, pro zářivý lesk beze šmouh.

VAROVÁNÍ:

H226 Hořlavá kapalina a páry.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P260 Nevdechujte plyn.
P303/361/353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou.
P403/235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.

P501 Odstraňte obal: po důkladném vyprázdnění několikrát vyčistit výplachem vodou a po vyčištění je možné jej odložit do nádob pro tříděný odpad.

EUH208 Obsahuje Methylchloroisothiazolinone (a) Methylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.

Datový list

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus