+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

DOMESTOS ZERO na vodní kámen OCEAN 750ml

Výrobce: UNILEVER ČR, spol. s r.o.

Cena s DPH: 59.29 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 49.00 Kč


Kód produktu: 10.14.195

EAN produktu: 8718114635729

Již zítra k osobnímu odběru v Lutopecnách 159, Kroměříž

Dostupnost: Skladem >10 ks

Na paletě: 840 ks

V kartonu: 12 ks

WC čistič dokonale vyčistí vaši toaletu a spolehlivě ji zbaví vodního kamene. Díky hustému složení snadno přilne k povrchu toaletní mísy, kde bez nežádoucího stékání vydrží působit dlouhou dobu, a to dokonce i v oblasti pod vodní hladinou. Toaletu tak precizně vyčistí od vodního kamene a veškerých bakterií i v těžko přístupných místech. S vůní moře.

NEBEZPEČÍ:

Může být korozivní pro kovy.
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P234 Uchovávejte pouze v původním balení.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P260 Nevdechujte prach nebo mlhu.

P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle/obličejový štít.

P301 PŘI POŽITÍ: P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P330 Vypláchněte ústa. P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P303 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): P361 Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. P353 Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].

P305 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: P351 Několik minut opatrně oplachujte vodou.
P338 Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P405 Skladujte uzamčené.

Nebezpečné složky: kyselina chlorovodíková 22 % kyselina amidosírová (Z)-Oktadec-9-enylamin, ethoxylovaný 2EO.

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus