+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

FIXINELA WC gel Oceán 750ml

Výrobce: TATRACHEMA CZ spol. s r.o. Hodonín

Cena s DPH: 48.76 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 40.30 Kč


Kód produktu: 10.22.085

EAN produktu: 8585003911376

Již zítra k osobnímu odběru v Lutopecnách 159, Kroměříž

Dostupnost: Skladem <10 ks

Na paletě: 576 ks

V kartonu: 12 ks

Čistič WC s unikátním složením zabezpečuje dlouhodobou hygienickou čistotu toalety. Odstraní nepříjemný pach.

VAROVÁNÍ:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.

P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.
P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Obsahuje méně než 5 % kyselina fosforečná, méně než 5 % neiontový tenzid, zahušťovadlo, vonná látka: HEXYL CINNAMAL, CITRONELLOL, barvivo.

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus