+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

LARRIN WC Agresiv čistič 750ml

Výrobce: STYL, družstvo pro chemickou výrobu

Cena s DPH: 61.59 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 50.90 Kč


Kód produktu: 10.60.380

EAN produktu: 8595000914126

Již zítra k osobnímu odběru v Lutopecnách 159, Kroměříž

Dostupnost: Skladem >10 ks

Na paletě: 720 ks

V kartonu: 12 ks

Kyselý čistící prostředek na WC, sanitární zařízení, keramiku a další povrchy odolné vůči kyselinám. Jsou určeny k čištění keramických a kyselinovzdorných smaltových povrchů od nečistot, vodního a močového kamene a usazenin sloučenin železa.

NEBEZPEČÍ:

Nebezpečné látky: hydrogensíran sodný.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné brýle.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal podle platných předpisů.

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus