+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

KRYSTAL Na kuchyně s rozprašovačem 750ml

Výrobce: CORMEN s.r.o.

Cena s DPH: 72.24 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 59.70 Kč


Kód produktu: 10.31.035

EAN produktu: 8594011502070

Již zítra k osobnímu odběru v Lutopecnách 159, Kroměříž

Dostupnost: Skladem >10 ks

Na paletě: 576 ks

V kartonu: 18 ks

Speciální přípravek určený k čištění kuchyňského nábytku, pevných ploch z nesavého materiálu. Vyčistí též umakartová jádra, dveře a rámy oken. Spolehlivě použitelný na všechny druhy materiálů v kuchyni včetně spotřebičů a zařízení.

NEBEZPEČÍ: 

Obsahuje Benzensulfonová kyselina, 4-C10-13-sek-alkyl deriváty, Alkoholy, C12-14, ethoxylovaný, sulfáty, sodná sůl, Hydroxid sodný.

H226 Hořlavá kapalina a páry.
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Technický list

Datový list

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus