+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

KRYSTAL WC gel zelený 750ml

Výrobce: CORMEN s.r.o.

Cena s DPH: 100.55 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 83.10 Kč


Kód produktu: 10.31.115

EAN produktu: 8594011503992

Již zítra k osobnímu odběru v Lutopecnách 159, Kroměříž

Dostupnost: Skladem >10 ks

Na paletě: 816 ks

V kartonu: 17 ks

Praktický a oblíbený gel k plnění závěsných košíčků uvnitř toaletních mís, který provoní, vyčistí a zanechá na toaletě svěží vůni. Zelený gel je parfemován vůní jehličnatých stromů.

NEBEZPEČÍ: 

Obsahuje Alkoholy C12-14 (sudé číslování), ethoxylovaný.

H226 Hořlavá kapalina a páry.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

EUH208 - Obsahuje Jedle sibiřská (Abies sibirica), extrakt, Kumarin, Borovice lesní (Pinus sylvestris), extrakt, Reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Technický list

Datový list

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus