+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

KRYSTAL WC kyselý na nerez a keramiku, růžový 5l

Výrobce: CORMEN s.r.o.

Cena s DPH: 243.33 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 201.10 Kč


Kód produktu: 10.31.145

EAN produktu: 8594011502124

Již zítra k osobnímu odběru v Lutopecnách 159, Kroměříž

Dostupnost: Skladem <10 ks

Na paletě: 128 ks

V kartonu: 1 ks

Mycí a čistící prostředek s obsahem kyseliny amidosulfonové, který odstraňuje rez a vodní kámen, poradí si i s dlouhodobými nánosy mechanických nečistot. Je vhodný pro čištění toalet, sanitární keramiky, nerezových ploch a obkladů. V toaletních mísách působí nad i pod vodní hladinou a pod okrajem toalety, dlouhodobě působí proti usazování vodního kamene.

VAROVÁNÍ:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Datový list

Technický list

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus