+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

CLEAMEN 320 tablety do pisoáru 1,5kg

Výrobce: CORMEN s.r.o.

Cena s DPH: 299.96 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 247.90 Kč


Kód produktu: 10.31.645

EAN produktu: 8594011504579

Dostupnost: Na objednávku

Na paletě: 224 ks

V kartonu: 1 ks

Tento produkt momentálně nelze objednat.
Napište nám o více informací nebo si vyberte z našich alternativních produktů.

Tablety do pisoáru zabraňují tvorbě usazenin, vodního a močového kamene a uvolňují příjemnou intenzivní vůni, která neutralizuje nepříjemný zápach močoviny. Balení obsahuje 48 ks.

NEBEZPEČÍ:

Obsahuje Benzenesulfonová kyselina, C10-13-alkyl deriváty, sodná sůl.

H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Bezpečnostní list

Datový list

Technický list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus