+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

KRYSTAL Balzám na nádobí s Aloe vera 5l

Výrobce: CORMEN s.r.o.

Cena s DPH: 229.17 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 189.40 Kč


Kód produktu: 10.31.085

EAN produktu: 8594011501998

Dostupnost: Na objednávku

Na paletě: 128 ks

V kartonu: 1 ks

Tento produkt momentálně nelze objednat.
Napište nám o více informací nebo si vyberte z našich alternativních produktů.

Přípravek na nádobí s vůní citrusových plodů. Vyznačuje se vysokou pěnivostí a vysokým mycím účinkem.

NEBEZPEČÍ: 

Obsahuje Benzensulfonová kyselina, C10-13-alkyl deriváty, sodná sůl, Alkoholy, C12-14, ethoxylovaný, sulfáty, sodná sůl, D-Glukopyranóza, oligomery, C10-16 alkyl glykosidy.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

EUH208 - Obsahuje (R)-p-Mentha-1,8-dien, Reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Technický list

Datový list

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus