+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

MR.MUSCLE Čistič odpadů 1l

Výrobce: S.C.Johnson s.r.o.

Cena s DPH: 117.01 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 96.70 Kč


Kód produktu: 10.12.630

EAN produktu: 4000290968338

Dostupnost: Na objednávku

Na paletě: 324 ks

V kartonu: 12 ks

Tento produkt momentálně nelze objednat.
Napište nám o více informací nebo si vyberte z našich alternativních produktů.

Výrobek efektivně odstraní nečistoty a vyčistí ucpaný odpad u dřezů, koupelnových van a sprch. Ucpané místo zasáhne přímo i skrze stojící vodu.

NEBEZPEČÍ:

Obsahuje chlornan sodný, hydroxid sodný, aminy, C12-18-alkyldimethyl, N-oxidy.

H290 Může být korozivní pro kovy.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
(P303 + P361 + P353) PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P301 + P330 + P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah/obal v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.
P260 Nevdechujte dým.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

Upozornění EUH.
(EUH206) Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

Další označování
Uchovávejte obal těsně uzavřený, na chladném místě a skladujte ve svislé poloze.

Datový list

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus