+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

RIVA dezinfekční tekuté mýdlo 500ml

Výrobce: Zenit,spol.s r.o.

Cena s DPH: 125.11 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 103.40 Kč


Sleva

Kód produktu: 10.20.330

EAN produktu: 8594004377890

Již zítra k osobnímu odběru v Lutopecnách 159, Kroměříž

Dostupnost: Skladem >10 ks

Na paletě: 750 ks

V kartonu: 15 ks

Dezinfekční mýdlo pro hygienicky čisté ruce. Vhodné do zdravotnictví i potravinářství. Ničí bakterie, viry ((např. Koronaviry – SARS, MERS, COVID-19; virus chřipky; hepatitidu B, C; virus klíšťové encefalitidy a další) a kvasinky.

VAROVÁNÍ:

H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte brýle.
P302/352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P305/351/338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337/313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.  

Datový list

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus