+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

RAID Max Proti lezoucímu hmyzu 400 ml

Výrobce: S.C.Johnson s.r.o.

Cena s DPH: 157.66 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 130.30 Kč


Kód produktu: 10.12.905

EAN produktu: 8711800137866

Již zítra k osobnímu odběru v Lutopecnách 159, Kroměříž

Dostupnost: Skladem <10 ks

Na paletě: 756 ks

V kartonu: 12 ks

Insekticidní aerosolové přípravky určené k okamžitému hubení hmyzu. Účinkují i jako preventivní postřik.

NEBEZPEČÍ:

Účinné látky (BPR).
0,1 g cypermethrinu a 0,1g imiprothrinu ve 100 g přípravku.

H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P260 Nevdechujte aerosoly.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

Upozornění EUH.
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Další označování
Používejte dle návodu. Nestříkejte na osoby a zvířata. Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv pro zvířata. Před aplikací odneste nebo zakryjte potraviny, zařízení k přípravě potravin a nádobí. Nestříkejte na elektrická zařízení pod napětím. Před použitím odstraňte nebo zakryjte terária, akvária a zvířecí klece. Při postřiku mějte vypnutý vzduchový filtr u akvária. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Prázdný obal zneškodňujte v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus