+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

RAID Elektrický tekutá náplň 45 nocí 27ml

Výrobce: S.C.Johnson s.r.o.

Cena s DPH: 255.92 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 211.50 Kč


Kód produktu: 10.12.920

EAN produktu: 4000290907078

Již zítra k osobnímu odběru v Lutopecnách 159, Kroměříž

Dostupnost: Skladem >10 ks

Na paletě: 2592 ks

V kartonu: 24 ks

Elektrická náhradní náplň tekutá s příjemnou vůní. Po zasunutí do elektrické zásuvky začne tento elektrický odpařovač proti komárům okamžitě uvolňovat insekticidní páry s jemnou vůní, které hmyz dokonale zahubí.

NEBEZPEČÍ:

Obsahuje destiláty (ropné), hydrogenované střední.

Účinná látka (BPR).
1,2 g prallethrinu ve 100 g přípravku.

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P301 + P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P405 Skladujte uzamčené.

Další označování
Používejte podle návodu. Nepoužívejte v uzavřeném prostoru. Zachovejte vnější obal s bezpečnostními upozorněními do úplného spotřebování přípravku. Během používání el. odpařovač ničím nezakrývejte. Nedotýkejte se el. odpařovače kovovými předměty ani vlhkýma rukama, pokud je zapojen. Před zapojením odstraňte nebo zakryjte terária, akvária, zvířecí a ptačí klece. Vypněte filtry u akvárií. Když je náplň prázdná, odpojte odpařovač od el. sítě a vyměňte ji za novou. Nedotýkejte se knotu. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus