+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

TONGO Univerzální prací prášek 600g

Výrobce: CORMEN s.r.o.

Cena s DPH: 63.53 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 52.50 Kč


Kód produktu: 10.31.270

EAN produktu: 8594011502858

Dostupnost: Na objednávku

Na paletě: 784 ks

V kartonu: 14 ks

Tento produkt momentálně nelze objednat.
Napište nám o více informací nebo si vyberte z našich alternativních produktů.

Prací prášek použitelný ve všech typech praček i pro ruční praní. Díky velmi účinným směsím enzymů a tenzidů spolu se sílou aktivního kyslíku (peruhličitan sodný) a nově se sílou aktivní sody (uhličitan sodný) odstraní všechny druhy skvrn. Tongo je obohaceno o složku podporující odmašťování. Parfemován ovocno-květinovou vůní.

NEBEZPEČÍ: 

Obsahuje Peruhličitan sodný, Metakřemičitan disodný pentahydrát.

H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

EUH208 - Obsahuje Subtilisin. Může vyvolat alergickou reakci.

Datový list

Bezpečnostní list

Technický list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus